Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Fundacja "Myśląc Ojczyzna - Im. Ks. Infułata Ireneusza Skubisia"

Statut

Statut Fundacji „Myśląc Ojczyzna – im. Ks. Infułata Ireneusza Skubisia” – tekst jednolity na dzień 25 lutego 2021 r.

Rozdział I – Postanowienia Ogólne

§ 1.

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Myśląc Ojczyzna – im. Ks. Infułata Ireneusza Skubisia” z siedzibą w Częstochowie, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) i postanowieniami niniejszego Statutu.
2. Fundacja jest ustanowiona przez Księdza Ireneusza Skubisia zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Lublinie dnia 26 października 2012 r., repertorium A nr 5744/2012 prowadzonej przez Notariusza Beatę Słowikowską.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

§ 4.

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Częstochowa.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i inne jednostki organizacyjne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Może tez ustanowić swoje przedstawicielstwa za granicą. Dla celów współpracy zagranicą może posługiwać się nazwą w językach obcych oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 5.

Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 6.

Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 7.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub celów obranych przez Fundację.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 8.

Celami Fundacji są:
1. Upowszechnianie i promowanie nauki Kościoła Katolickiego;
2. Wspieranie działań Kościoła Katolickiego podejmowanych w obronie godności i praw człowieka;
3. Promowanie działań prospołecznych wynikających z nauki Kościoła Katolickiego.
4. Wspieranie kultu religijnego Kościoła rzymskokatolickiego.
5. Prowadzenie działalności polegającej na trosce o zdrowie psychiczne i fizyczne ludzi.

§ 9.

Fundacja realizuje cele statutowe, prowadząc działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, w sferze zadań publicznych przez:
– działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
– podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
– działalność w zakresie edukacji, oświaty i wychowania;
– działalność na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
– ochronę i promocję zdrowia;
– pomoc Polonii i Polakom za granicą;
– promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
– działalność charytatywną (opiekuńczo – dobroczynną) w tym na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

§ 10.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie szkoleń, kursów, konferencji i seminariów,
2. Prowadzenie i wspieranie prac badawczych w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, zgodnych z celami Fundacji,
3. Wykorzystywanie technik komunikacyjnych w tym marketingu i reklamy dla wspierania i prowadzenia działalności społecznie użytecznej w świetle nauki społecznej Kościoła Katolickiego,
4. Prowadzenie działalności wydawniczej, handlowej i reklamowej oraz innej z zakresu komunikacji i reklamy społecznej, służącej realizacji celów Fundacji,
5. Produkcję filmów, nagrań, audycji, reklam itp. działalność z zastosowaniem dostępnych technik, dla celów własnych i na zlecenie osób trzecich,
6. Ustanawianie inicjatyw opiniotwórczych, w tym w formie konkursów, sympozjów, spotkań odczytów,
7. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie, takich jak osoby bezrobotne, bezdomne, dotknięte klęskami losowymi, niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
8. podejmowanie inicjatyw lub współudział w działaniach mających na celu pomnażanie majątku, w tym prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Fundacji,
9. działanie w innych formach w zakresie objętym Statutem Fundacji dla realizacji jej celów.
10. tworzenie nowych tytułów prasowych, programów radiowych telewizyjnych, stron internetowych służących celom fundacji,
11. Udzielanie wsparcia finansowego lub organizacyjnego mediom katolickim.
12. Prowadzenie placówek poradni lekarskich.

§ 11.

1. Statutową działalność pożytku publicznego Fundacja prowadzi jako działalność nieodpłatną lub odpłatną, wyodrębniając rachunkowo, w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników działalności, obie jej formy.
2. Działalność pożytku publicznego nieodpłatną Fundacja prowadzi w zakresie:
– propagowania działań w sferze edukacji, wychowania i kultury jako dopełnienie prac duszpastersko – katechetycznych;
– wspomagania wspólnot i społeczności lokalnej, promocji i organizacji wolontariatu.
– działalność charytatywną (opiekuńczo – dobroczynną) w tym na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.
3. Działalność pożytku publicznego odpłatną Fundacja prowadzi w zakresie:
– podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
– działalność w zakresie edukacji, oświaty i wychowania;
pomoc Polonii i Polakom za granicą;
– promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
– działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
4. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego w całości jest przeznaczony wyłącznie na realizację zadań należących do celów statutowych Fundacji.
5. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać, również finansowo, w tym w formie bezzwrotnej dotacji, działalność innych podmiotów oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 12.

Majątek Fundacji stanową:
– Fundusz Założycielski w kwocie 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) z czego kwota 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej;
– dochody, z majątku ruchomego, nieruchomości oraz innych praw należących do Fundacji;
– pieniądze, papiery wartościowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania;
– dotacje, zapisy, darowizny, spadki, subwencje i innego rodzaju przysporzenia majątkowe na rzecz Fundacji dokonywane przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
– dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;
– dochody z aukcji, zbiórek, akcji charytatywnych itp.

§ 13.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 14.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. W przeciwnym przypadku zarząd składa oświadczenie o odrzuceniu powołania do dziedziczenia.

§ 15.

1. Fundacja nie udziela pożyczek i nie zabezpiecza zobowiązań majątkiem organizacji
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Fundacja nie może przekazywać majątku na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu
statutowego Fundacji.
4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy Fundator, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub
po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 16.

Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

§ 17.

1. Rada Fundacji składa się z 3 do 7 osób powołanych przez Fundatora na czas nieoznaczony.
2. Fundator odwołuje członka Rady Fundacji i powołuje na jego miejsce inną osobę według swego uznania.

§ 18.

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych i nadzorczych i kontrolnych.

§ 19

Fundator wybiera spośród członków Rady Fundacji Przewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.

§ 20.

Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach, które odbywają się przynajmniej raz w roku.

§ 21.

W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.

§ 22.

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków.

§ 23.

Do Rady Fundacji należy:
1. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
2. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
3. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu,
4. wyrażanie opinii w przedmiocie zaciągania przez Fundację zobowiązań, których wartość przekracza 500.000 zł,
5. występowanie do Fundatora z wnioskami w przedmiocie zmiany statutu Fundacji,
6. dokonywanie kontroli działalności Zarządu i składanie Fundatorowi sprawozdania z tej kontroli wraz z wynikającymi z niej wnioskami.

§ 24.

Zarząd Fundacji liczy od 1 do 5 osób i jest powoływany na czas nieoznaczony przez Fundatora.

§ 25.

W skład Zarządu Fundacji wchodzą: Prezes Zarządu, Zastępca Prezesa Zarządu oraz Sekretarz Zarządu powoływani przez Fundatora.

§ 26.

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
2) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
3) śmierci członka Zarządu,
4) odwołania przez Fundatora
2. Fundator może w każdym czasie odwołać Zarząd lub poszczególnych jego członków.

§ 27.

Radzie Fundacji służy prawo wnioskowania o odwołanie całego Zarządu, jak również każdego z jego członków w przypadku podjęcia przez nich działań sprzecznych z prawem lub w celu wyrządzenia szkody Fundacji.

§ 28.

Zarząd Fundacji podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

§ 29.

Zarząd Fundacji w szczególności:
1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
2. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
3. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
4. tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki administracyjne,
5. prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia,
6. opracowuje projekty rocznych i wieloletnich planów działania, które przedkłada do zatwierdzenia Fundatorowi,
7. sporządza dla Fundatora coroczne sprawozdania z działalności Fundacji.

§ 30.

Członkowie Zarządu Fundacji mogą być wynagradzani z tytułu pełnienia swych funkcji.
Zasady ich wynagradzania ustala Fundator.

§ 31.

Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków.

§ 32.

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają łącznie Prezes oraz członek Zarządu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w zakresie czynności zwykłego zarządu może składać jedna osoba wchodząca w skład Zarządu Fundacji i upoważniona do tego przez Zarząd Fundacji.

Rozdział IVA
Zastępca Fundatora.

§ 321

1. W celu kontynuowania dzieła Fundacji oraz umożliwienia jej dalszego działania po śmierci Fundatora, Fundator jest uprawniony do powołania – wedle swobodnego uznania – swojego zastępcy (Zastępcy Fundatora) na czas nieoznaczony. Powołanie jest skuteczne z chwilą śmierci Fundatora. Powołanie Zastępcy Fundatora wygasa z chwilą śmierci Zastępcy Fundatora lub jego rezygnacji.

2. Zastępca Fundatora jest z mocy samego powołania przez Fundatora uprawniony do wykonywania wszystkich czynności zastrzeżonych dla Fundatora w niniejszym statucie lub w przepisach obowiązującego prawa.

3. Zastępcą Fundatora może być osoba pełniąca funkcję w Radzie Fundacji lub w Zarządzie Fundacji albo osoba niezasiadająca w organach Fundacji.

4. Zastępca Fundatora może zostać w każdym czasie odwołany przez Fundatora, wedle uznania Fundatora, wraz z powołaniem nowego Zastępcy Fundatora albo bez takiego powoływania.

5. Powołanie Zastępcy Fundatora następuje w formie aktu notarialnego. Odwołanie Zastępcy Fundatora może zostać dokonane tylko wyraźnie, w formie testamentu lub w formie aktu notarialnego.

Rozdział V
Działalność Gospodarcza Fundacji.

§ 33.

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
1. szeroko rozumianej działalności wydawniczej, łącznie z produkcją filmową, nagraniami na dostępnych nośnikach itp.,
2. działalność promocyjno – reklamową,
3. działalność handlową,
4. działalność szkoleniową.

§ 34.

1. Zakres działania zakładów oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określa regulamin organizacyjny zakładów, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
2. Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje zakładem ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji.

§ 35.

Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.

§ 36.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

§ 37.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
47.91.Z       Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
58.11.Z       Wydawanie książek
58.14.Z       Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
59.13.Z       Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.20.Z       Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
74.20.Z       Działalność fotograficzna
82.99.Z       Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.60.Z       Działalność wspomagająca edukację
86.21.Z       Praktyka lekarska ogólna
86.22.Z       Praktyka lekarska specjalistyczna.
 

Rozdział VI
Zmiana Statutu

§ 38.

Zmiana statutu może dotyczyć wszelkich kwestii uregulowanych w statucie albo w nim nieuregulowanych, ale których uregulowanie w statucie dopuszczają obowiązujące przepisy prawa.

W szczególności zmiana statutu może dotyczyć zmiany celów Fundacji, zmiany zasad powoływania organów, wprowadzenia procedur na wypadek śmierci Fundatora lub członków organów.

§ 39.

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Fundator na wniosek Rady Fundacji.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 40.

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie z inną fundacją może zostać dokonane w jednym z następujących trybów:
  1. przez przeniesienie całego majątku Fundacji (przejmowanej) na inną fundację (przejmującą);
  2. przez przeniesienia całego majątku innej fundacji (przejmowanej) na Fundację (przejmującą);
  3. przez powstanie nowej fundacji, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się fundacji, w tym majątek Fundacji.

§ 41.

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.

§ 42.

Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator na wniosek Rady Fundacji, a w przypadku braku możliwości podjęcia tej decyzji przez Fundatora lub przez Zastępcę Fundatora, decyzję podejmuje Zarząd Fundacji na wniosek Rady Fundacji. Decyzja o połączeniu podejmowana jest w formie uchwały.

§ 43.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 44.

 1. Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji, w przypadkach wskazanych w § 43 statutu, podejmuje Fundator na wniosek Rady Fundacji, a w przypadku braku możliwości podjęcia tej decyzji przez Fundatora lub przez Zastępcę Fundatora, decyzję podejmuje Zarząd Fundacji na wniosek Rady Fundacji. Decyzja o likwidacji podejmowana jest w formie uchwały, która wymaga wskazania powodu likwidacji Fundacji.
 2. W uchwale o likwidacji Fundacji wskazuje się likwidatorów, którzy reprezentują Fundację w okresie likwidacji oraz określa się sposób reprezentacji Fundacji przez likwidatorów. W przypadku braku takiego wskazania likwidatorami Fundacji są wszyscy członkowie Zarządu Fundacji, którzy reprezentują ją w sposób wskazany w § 31-32 statutu Fundacji.
 3. Każdy z likwidatorów ma prawo i obowiązek zgłoszenia do sądu rejestrowego: otwarcia likwidacji, nazwisk i imion likwidatorów oraz ich adresów, sposobu reprezentowania Fundacji przez likwidatorów i wszelkich w tym zakresie zmian, nawet gdyby nie nastąpiła żadna zmiana w dotychczasowej reprezentacji Fundacji.
 4. Likwidatorzy powinni zakończyć bieżące interesy Fundacji, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i przekazać ewentualny pozostały majątek Fundacji na cele zbieżne z celami Fundacji (czynności likwidacyjne). Nowe interesy mogą wszczynać tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku.
 5. W stosunku wewnętrznym likwidatorzy są obowiązani stosować się do decyzji Fundatora albo Zastępcy Fundatora, a w razie ich braku – konsultować swoje działania z Radą Fundacji.
 6. Po zakończeniu czynności likwidacyjnych likwidatorzy są zobowiązani zgłosić wniosek o wykreślenie Fundacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 45.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§ 46.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Zegar